Video Kamera Aydınlatma Metni

VİDEO KAMERA İZLEME FAALİYETİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 1. GİRİŞ

 

İşbu Video Kamera İzleme Faaliyetine İlişkin Aydınlatma Metni (“Kamera Aydınlatma Metni”); İhsaniye Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi No: 33/1 Selçuklu/Konya adresinde yerleşik Konya Ticaret Siciline 12467 sicil numarası ile kayıtlı Yılmaz Petrol Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) video kamera izleme sistemine ilişkin detaylar verilmekte ve kişisel verilerin, gizliliğin, temel hakların ve izleme alanlarında bulunanların meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. İşbu Kamera Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Kamera Aydınlatma Metni ile Şirketimize ait ‘’https://www.yilmazpetrol.com.tr/’’ internet adresinden ulaşabileceğiniz “Yılmaz Petrol Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası” ayrılmaz bir bütündür.

 1. HANGİ BÖLGELERDE İZLEME FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ

İşbu Kamera Aydınlatma Metni kapsamında gerçekleştirilen video kamera izleme faaliyeti Şirket’in Genel Merkez binası ve eklentilerinde, Şirket’in şubeleri de dâhil olmak üzere Şirket’in faaliyetlerini yürüttüğü tüm binalarda ve bunların eklentilerinde ortak bir şekilde uygulanmaktadır. Tüm bu sayılan alanlarda toplamda [•] tane IP kamera mevcuttur. Belirtilen kamera sayısı Şirket’imizde güvenliğin sağlanması için gereklidir ve bu amaç ile sınırlıdır.

Kameralar iç alan ve dış alan kameraları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç alan kameraları çalışanların doğrudan çalışma ortamı ve lavabolar hariç olmak üzere koridorları ve ofis giriş çıkışlarını görecek şekilde konumlandırılmıştır. Müşteri ile bire bir temas halinde olunan pozisyonlar ile parasal araçlar ve emtialarla doğrudan ilişkili olan pozisyonlarda ise iç alan kameraları hizmet güvenliği amacıyla doğrudan çalışma ortamını da kayıt altına alacak şekilde konumlandırılmıştır. Kameraların yerleri, izleme faaliyetinin minimum düzeyde ve izleme amacıyla sınırlı bir biçimde sürdürülebilmesi için özenle belirlenmiştir.

Videolar yetkili kişilerin bilgisayarı aracılığı ile görüntülenmektedir. Video kamera kayıtları video kayıt cihazı üzerinde muhafaza edilmektedir.

 1. ŞİRKET TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VİDEO KAMERA İZLEME FAALİYETİNİN AMACI

Video izleme sistemi, video ile gözetleme ve kayıt faaliyetlerinin bütünüdür. Bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir ve görüntüler Şirket bünyesinde bulunan kayıt cihazları vasıtasıyla kayıt alınan ortamın güvenlik ihtiyacına göre, işbu Kamera Aydınlatma Metni’nde belirlenen süreler boyunca saklanmaktadır.

Video kamera kullanılarak izleme yapılması, öncelikle Şirket’in güvenlik politikasının bir gereğidir. Şirket, bu sistemi bina ve tesislerin güvenliğinin sağlanması, bina ve tesislere yapılan girişlerin kontrolü amacıyla yürütmektedir. Şirket ayrıca, iş ilişkisinin ispat edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanması ve iş denetiminin sağlanması, önlemlerin gecikmeksizin alınabilmesi, oluşabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi, sözleşmeden ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla video kamera izleme faaliyeti gerçekleştirmektedir.

 1. İZLEME SONUCUNDA ELDE EDİLEN BİLGİLERE KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VE BU BİLGİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara, Şirket Genel Müdürü ve Güvenlik Müdürü dışında erişim olmamaktadır.

 1. ŞİRKET’İN VİDEO KAMERA İZLEME FAALİYETİ İLE ELDE ETTİĞİ VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMASI

Video izleme faaliyetlerinin bütünlüğünün ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen teknik ve idari önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda elde edilen verilere yalnızca yetkili kişilerin erişebileceği bir erişim politikası benimsenmekte ve elde edilen veriler hiçbir şekilde kanunen yetkili kişi veya kurumlar hariç olmak üzere 3. kişilere aktarılmamaktadır. Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. ŞİRKET’İN VİDEO KAMERA İZLEME FAALİYETİ İLE ELDE ETTİĞİ VERİLERİ MUHAFAZA SÜRESİ

Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları Şirket tarafından tutulan kayıtların önemine ve kayıt cihazlarının teknik kapasitesine göre değişiklik göstermekle birlikte kayıtlar en az 30 gün süre ile saklanmakta ve kayıtların saklandığı süre her halükarda 60 günü geçmemektedir.

 1. ŞİRKET’İN İZLEME POLİTİKASI HAKKINDA KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirket’in bina ve tesis girişlerinde video kamera ile izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.

 1. VİDEO KAMERA İLE İZLENEN İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimizde video kamera ile izlenen gerçek kişiler, Şirketimize başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ‘’https://www.yilmazpetrol.com.tr/’’ adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İhsaniye Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi No: 33/1 Selçuklu/Konya adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak ‘’kvkk@yilmazpetrol.com.tr’’ adresine iletebilir veya KVKK’nın 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.