Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Şirket olarak kişisel verilerinizin korunmasını ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmayı önemsiyoruz.

İş başvurunuzu yapmadan önce lütfen aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuyunuz.

 1. GİRİŞ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Çalışan Adayı Aydınlatma Metni (“Aday Aydınlatma Metni”); İhsaniye Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi No: 33/1 Selçuklu/Konya adresinde yerleşik Konya Ticaret Siciline 12467 sicil numarası ile kayıtlı Yılmaz Petrol Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak; çalışanlarımıza ait kişisel verilerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak, aşağıda açıklanan kapsamda, işlenebilecektir.

 1. TANIMLAR

Aday Aydınlatma Metni’nde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” ise, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verileri ifade etmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca ilgili kişiye ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında:

 • İşe alım süreçlerini yürütmek,
 • Tarafınızla iletişime geçmek,
 • İş görüşmelerini organize etmek

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, Şirketimize ait ‘’https://www.yilmazpetrol.com.tr/’’ internet adresinden ulaşabileceğiniz “Yılmaz Petrol Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası”nda yer verilmiştir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Şirket, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
 • Personel geçişleri veya geçici görevlendirmeler söz konusuysa, çalışanın daimi veya geçici olarak istihdam edilebilmesi ve insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi amaçlarıyla grup şirketlere ve bağlı şirketlere, iş ortaklarına,
 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına,
 • Birleşme, bölünme, devralma gibi durumlarda bahsi geçen durumlar sonucu ortaya çıkan şirketlere,

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, Şirketimize ait ‘’https://www.yilmazpetrol.com.tr/’’ internet adresinden ulaşabileceğiniz “Yılmaz Petrol Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası”nda yer verilmiştir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; Şirket ile iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi süreçlerinde çalışanın kendisi tarafından tarafımıza iletilen belgeler, formlar, sağlık raporu vb. her türlü doküman vasıtasıyla ve çalışanın yöneticisi, sorumlusu vb. yetkili kişilerden yazılı olarak çalışana ilişkin değerlendirmelerinin alınması, disiplin prosedürlerinin yürütülmesine ilişkin tutanakların düzenlenmesi gibi bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilmektedir. Devamla, kişisel verileriniz Şirketimiz e-posta adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işbu Aday Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

Aynı zamanda işe girişlerde güvenlik nedeniyle kamera kaydı alınması, Şirket tarafından yalnızca iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalışana tesis edilen bilgisayar, telefon, taşıt, kurumsal e-posta adresi vb. iletişim ve ulaşım araçlarının gerektiğinde denetlenmesi veya takip edilmesi suretiyle otomatik veya kısmen otomatik sistemler vasıtasıyla,  kişisel verileriniz elde edilebilecek veya toplanabilecektir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; (i) (eğer açık rıza verdiyseniz) Açık Rıza metninde KVKK’nin 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğunuz açık rıza; ve (ii) KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının a, c, ç, e ve f bentleri ile 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir.

Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmak üzere yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aday Aydınlatma Metni’nin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirket tarafından toplanmaktadır.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, Şirket’e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’dan doğan talepler “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirket, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ‘’https://www.yilmazpetrol.com.tr/’’ adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını İhsaniye Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi No:33/1 Selçuklu/Konya adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak ‘’kvkk@yilmazpetrol.com.tr’’ adresine iletebilir veya KVKK’nın 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 1. VERİ GÜVENLİĞİ

Şirket, yönetilen kişisel verilerinizin, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.